Chủ nhật, 24-02-2019  

Trang chủ » Giới thiệu » Khối văn phòng » Phòng Tổ chức Đào tạo

Phòng Tổ chức Đào tạo


Chức năng

Phòng Tổ Chức – Đào tạo là phòng chuyên môn nghiệp vụ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước Sạch Hà Nội, có chức năng tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành Công ty về các lĩnh vực :

1.   Xây dựng mô hình tổ chức, quản lý lao động và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

2.   Thực hiện giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động trong Công ty.

3.   Kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các mô hình sản xuất kinh doanh và quản lý lao động.

 

Tổng số CBCNV: 6 người

 

Nhiệm vụ

1. Tổ chức bộ máy

- Xây dựng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn cho các phòng ban chức năng, các đơn vị trong toàn công ty. Quản lý và phân cấp quản lý gắn với trách nhiệm quyền hạn đến từng đơn vị

- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh đề bạt cán bộ, đào tạo cán bộ phù hợp với yêu cầu vị trí và sắp xếp cán bộ theo yêu cầu của từng thời kỳ

2. Tổ chức và quản lý lao động.

- Thực hiện công tác tuyển dụng lao động, bố trí nhân lực cho các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

- Tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề, bậc thợ, nâng cao trình độ chuyên môn

- Xây dựng nội quy lao động, quy chế lao động, thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

3. Giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động

- Thực hiện giải quyết các chế độ chính sách tuyển dụng, hưu trí, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động, khen thưởng kỷ luật.

4. Công tác tiền lương

- Tham gia xây dựng cơ chế thanh toán tiền lương, khoán chi phí, sản phẩm phù hợp với từng thời kỳ đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Tham gia xây dựng đơn giá tiền lương, định mức lao động