Chủ nhật, 24-02-2019  

Trang chủ » Giới thiệu » Khối văn phòng » Giới thiệu khối phòng ban

Giới thiệu khối phòng ban

Khối văn phòng là các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước Sạch Hà Nội, có chức năng tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành Công ty bao gồm:

 

Phòng Tổ Chức – Đào tạo


Phòng Kế hoạch – Đầu tư


Phòng Tài chính – Kế toán


Phòng Kỹ thuật


Phòng Hợp tác phát triển


Phòng Hành chính – Quản trị


Phòng Thanh tra – Bảo vệ


Phòng Kiểm Tra Chất Lượng nước