Chủ nhật, 24-02-2019  

Trang chủ » Giới thiệu » Khối văn phòng » Phòng Kế hoạch Đầu tư

Phòng Kế hoạch Đầu tư

 

Chức năng

Phòng Kế hoạch – Đầu tư là phòng chuyên môn nghiệp vụ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước Sạch Hà Nội, có chức năng tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành Công ty về các lĩnh vực :

1. Xây dựng kế hoạch SXKD, các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty theo chức năng nhiệm vụ của UBND Thành phố.

2. Tham mư­u giúp Tổng giám đốc Công ty trong việc lập kế hoạch đầu t­ư và xây dựng, tổ chức quản lý các dự án đầu tư và xây dựng công trình theo phân cấp của Thành phố, Công ty.

3. Xây dựng Kế hoạch tiền l­ương và thực hiện các thủ tục thanh toán tiền lương, tiền công, chế độ bảo hiểm và các chế độ khác cho các đơn vị, phòng ban trong Công ty.

4. Xây dựng chiến l­ược phát triển công nghệ tin học và phối hợp các đơn vị, phòng ban quản lý sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

 

Tổng số CBCNV: 21 người

 

Nhiệm vụ

1. Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tổng hợp số liệu, dự báo các yếu tố tác động phân tích xác định các mục tiêu và nhiệm vụ trình Tổng giám đốc Công ty làm cơ sở cho các đơn vị, phòng ban xây dựng và đề xuất kế hoạch SXKD dài hạn, trung hạn, ngắn hạn của Công ty.

- Phối hợp với các đơn vị, phòng ban xây dựng, phân bổ kế hoạch SXKD cho các đơn vị, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, năm theo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã giao

- Xây dựng kế hoạch phụ trợ để thực hiện kế hoạch chính như:

+ Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa cơ điện

+ Kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng công trình xử lý nước

+ Kế hoạch cải tạo xây dựng nhà xưởng

+ Kế hoạch tiền lương

+ Kế hoạch quản lý tin học

- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán lượng hóa kế hoạch theo các chỉ tiêu tài chính(các khoản chi, các khaonr thu, lợi nhuận,…) để xây dựng kế hoạch tài chính của Công ty

- Tổ chức kiểm tra, giám sát phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của các đơn vị và toàn bộ Công ty. Đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch khi có tác động khách quan.

2. Công tác quản lý đầu tư và xây dựng công trình

- Tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty các phương án và kế hoạch liên doanh liên kết với các đơn vị kinh tế, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, nhằm đẩy mạnh sự phát triển toàn diện của Công ty.

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch, lập danh mục các dự án đầu tư và xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật và các chế độ chính sách của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị, các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án được giao, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, báo cáo Tổng giám đốc Công ty và các cấp có thẩm quyền theo quy định.