Chủ nhật, 24-02-2019  

Trang chủ » Giới thiệu » Khối văn phòng » Phòng Tài chính Kế toán

Phòng Tài chính Kế toán

 

Chức năng

Phòng Tài chính – Kế toán là phòng chuyên môn nghiệp vụ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước Sạch Hà Nội, có chức năng tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác Tài chính kế toán. Phòng có các chức năng :

1. Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực quản lý Tài chính doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách của Nhà nước, các quy định của pháp luật về tài chính Doanh nghiệp, đầu tư.

2. Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc huy động , quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh để bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

3. Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc tổ chức và quản lý công tác hạch toán kế toán tại công ty Mẹ và hướng dẫn kiểm tra hoạt động kế toán tại các công ty Con và các đơn vị trực thuộc trong tổ hợp Công ty Mẹ – Công ty Con, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về kế toán, thống kê.

4. Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc xây dựng và giám sát việc thực hiện các định mức, quy chế, quy định nội bộ Công ty trong lĩnh vực tài chính kế toán.

 

Tổng số CBCNV: 20 người

 

Nhiệm vụ

1. Tổ chức bộ máy công tác kế toán của Công ty mẹ, bao gồm phòng Tài chính kế toán Công ty Mẹ và các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Mẹ. Hướng dẫn và kiểm tra công tác hoạch toán kế toán của các Công ty Con đảm bảo công tác kế toán trong toàn tổ hợp Công ty Mẹ – Công ty Con đúng quy định và thống nhất.

2. Thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán của Công ty Mẹ và các đơn vị hoạch toán phụ thuộc Công ty Mẹ. Định kỳ thực hiện lập báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và hợp nhất báo cáo tài chính của toàn tổ hợp Công ty Mẹ – Công ty Con theo quy định của Nhà nước.

3. Tổ chức luân chuyển chứng từ để hạch toán và lưu giữ các chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nước

4. Kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính của các công ty con, công ty liên kết, báo cáo Ban lãnh đạo Công ty về tình hình tài chính, hiệu quả kinh doanh của các Công ty Con, đảm bảo việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty Mẹ đầu tư tại các Công ty Con, đề xuất việc tăng hoặc giảm nguồn vốn đầu tư của Công ty Mẹ tại các Công ty Con để ban lãnh đạo Công ty quyết định

5. Tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính của Công ty theo chỉ đạo của Tổng giám đốc công ty, phối hợp với các phòng chức năng của công ty để theo dõi việc thực hiện kế hoạch và đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.

6. Tham gia xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật, đơn giá thanh toán nội bộ, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty trong lĩnh vực tài chính, kế toán, quản lý vốn, tài sản, sử dụng các quỹ của Công ty.

7. Xây dựng phương án giá tiêu thụ nước sạch, giá bán buôn, mua buôn nước sạch của Công ty Mẹ cho các Công ty Con, của Công ty Mẹ với các đơn vị ngoài Công ty theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc Công ty

8. Tham gia lập, thẩm định các dự án vay vốn, quản lý nguồn vốn vay và trả nợ theo đúng quy định và phân cấp của Công ty