Chủ nhật, 24-02-2019  

Trang chủ » Giới thiệu » Khối văn phòng » Phòng Kỹ thuật

Phòng Kỹ thuật

 

Chức năng

Phòng Kỹ thuật là phòng chuyên môn nghiệp vụ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước sạch Hà Nội, có chức năng tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành Công ty về các lĩnh vực:

1. Quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước, các công trình liên quan gồm nguồn nước, công nghệ xử lý nước, điện của các nhà máy nước, mạng lưới truyền dẫn trực thuộc Công ty mẹ.

2. Thực hiện chức năng quan trắc giếng khai thác nước.

3. Nghiên cứu đề xuất kế hoạch cải tạo, phát triển mạng lưới cấp nước.

4. Tham mưu và đề xuất cho lãnh đạo Công ty về các biện pháp chống thất thoát thất thu trên hệ thống cấp nước toàn Thành Phố.

5. Quản lý công tác An toàn lao động – Vệ sinh lao động – Bảo hộ lao động.

6. Nghiên cứu, đề xuất, tiếp nhận, áp dụng và hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, trang thiết bị tiên tiến nhằm mang lại hiệu quả cao cho hoạt động sản xuất – kinh doanh.

 

Tổng số CBCNV: 26 người

 

Nhiệm vụ

1. Quản lý nguồn nước, công nghệ xử lý nước, điện, mạng lưới cấp nước, an toàn lao động và xây dựng các tiêu chuẩn, quy định, quy phạm kỹ thuật.

- Xây dựng các quy định, quy trình, tiêu chuẩn về khai thác, sản xuất, kinh doanh của Công ty dựa trên các căn cứ pháp lý hiện hành có liên quan.

- Lập và thực hiện công tác vận hành mạng lưới theo quy định phù hợp với khả năng sản xuất, mua nước của Công ty Mẹ và khả năng tiêu thụ của các Công ty Cổ phần KDNS.

- Xây dựng và đề xuất áp dụng các quy định về tiêu chuẩn vật tư, trang thiết bị chuyên nghành cấp nước.

- Xây dựng các quy định kỹ thuật về quản lý, sử dụng, vận hành các loại máy móc, trang thiết bị, phương tiện cơ giới phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Quản lý kỹ thuật các đồng hồ tổng nguồn và đồng hồ tổng tách mạng các Công ty Cổ phần KDNS theo quy định.

- Nghiên cứu xây dựng và đề xuất việc thực hiện các chương trình, biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động – vệ sinh lao động đối với người và máy móc thiết bị trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Cập nhật, lưu trữ hồ sơ, sơ đồ hệ thống cấp nước. Hoàn chỉnh sơ đồ cấp nước tổng thể, từ ống phân phối trở lên. Hoàn chỉnh sơ đồ giếng và bãi giếng.

2. Quản lý kỹ thuật vật tư, trang thiết bị, định hướng tiếp cận thiết bị kỹ thuật công nghệ mới tiên tiến

- Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định kỹ thuật về thi công, sửa chữa, duy tu, quy trình vận hành, nội quy sử dụng, nội quy an toàn các công trình, trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước của toàn Công ty.

- Phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch và triển khai thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng nhà máy, thiết bị, các công trình trên mạng lưới truyền dẫn.

- Tham gia nghiệm thu về kỹ thuật vật tư, trang thiết bị máy móc thiết bị cần sửa chữa, thay thế, đề xuất biện pháp giải quyết.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá hư hỏng công trình, máy móc thiết bị cần sửa chữa, thay thế, đề xuất biện pháp giải quyết.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan đề xuất thanh lý, xử lý các loại máy móc thiết bị, vật tư hỏng, chậm luân chuyển hoặc hết hạn sử dụng.

- Phối hợp với các phòng ban đề xuất mua sắm vật tư dự phòng.

3. Quản lý nước thất thoát

– Thực hiện việc thống kê, phân tích và báo cáo số liệu liên quan đến quản lý nước thất thoát.