Chủ nhật, 24-02-2019  

Trang chủ » Giới thiệu » Khối văn phòng » Phòng Hợp tác phát triển

Phòng Hợp tác phát triển

 

Chức năng

Phòng Hợp tác phát triển là phòng chuyên môn nghiệp vụ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước Sạch Hà Nội, có chức năng tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành Công ty về các lĩnh vực:

1. Quản lý cơ sở dữ liệu sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin tiên tiến trong công tác sản xuất, quản lý kỹ thuật, quản lý kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

3. Xúc tiến đầu tư­, hợp tác kinh doanh, quảng bá thương hiệu theo mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty.

 

Nhiệm vụ

1. Tư vấn quản trị Hệ thống phần mềm Ghi thu và Dịch vụ Khách hàng đối với các đơn vị KDNS.

2. Tổng hợp, phân tích, đánh giá, tình hình ghi, thu, nợ tiền nước của Công ty theo định kỳ.

3. Nghiên cứu nhu cầu tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội để xây dựng kế hoạch cấp nước và phát triển khách hàng trong hiện tại  và tương lai.

4. Phối hợp với các phòng ban chức năng trong Công ty xây dựng giá bán buôn nước sạch cho các đơn vị trong và ngoài Công ty.

5. Xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn, chương trình chống thất thoát thất thu của Công ty.