Chủ nhật, 24-02-2019  

Trang chủ » Giới thiệu » Khối văn phòng » Phòng Hành chính Quản trị

Phòng Hành chính Quản trị

 

Chức năng

Phòng Hành chính – Quản trị là phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước Sạch Hà Nội có chức năng tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành Công ty về các lĩnh vực:

1. Quản lý, cơ sở, vật chất, đất đai nhà xưởng thuộc quyền quản lý của công ty.

2. Quản lý văn thư lưu trữ.

3. Quản lý và thực hiện công tác hành chính, lễ tân, phục vụ.

Tổng số CBCNV: 26 người

 

Nhiệm vụ

1. Quản lý và thực hiện công tác hành chính, lễ tân, phục vụ

- Trực tiếp quản lý khu vực văn phòng, hội trường, phòng họp, phòng truyền thống của Công ty, chịu trách nhiệm vệ sinh môi trường điện nước, phục vụ các buổi họp của Ban lãnh đạo và tiếp khách.

- Quản lý cơ cở vật chất, đất đai nhà xưởng trong toàn Công ty, lên kế hoạch và mua sắm trang thiết bị nội thất, văn phòng, nhà xưởng.

- Quản lý hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt phục vụ điều hành sản xuất.

- Quản lý và điều hành xe ô tô phục vụ công tác Khối văn phòng.

2. Quản lý văn thư lưu trữ

- Tiếp nhận, vào sổ các công văn, giấy tờ chuyển đến Công ty và trực tiếp chuyển các công văn đến các cơ quan đơn vị bên ngoài.

- Quản lý các loại con dấu của Công ty và đóng dấu vào các Công văn, giấy tờ, bản vẽ kỹ thuật,…. của Công ty theo đúng quy định.

3. Quản lý cơ sở vật chất, đất đai, nhà xưởng

- Quản lý nhà đất và giấy tờ, hồ sơ, bản đồ, đất đai, nhà xưởng, văn phòng toàn Công ty, thực hiện việc quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất theo quy định của Nhà nước và Công ty.

- Xây dựng và phân cấp quản lý đất đai nhà xưởng cho các đơn vị trực thuộc Công ty.