Chủ nhật, 24-02-2019  

Trang chủ » Giới thiệu » Khối văn phòng » Phòng Thanh tra Bảo vệ

Phòng Thanh tra Bảo vệ

 

Chức năng

Phòng Thanh tra – Bảo vệ là phòng chuyên môn nghiệp vụ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước sạch Hà nội, có chức năng tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành Công ty trong các lĩnh vực:

1. Bảo đảm thực hiện pháp luật trong lĩnh vực cấp nước của Thành phố.

2. Tăng cường kỷ luật lao động, thực hiện quy chế dân chủ trong Công ty.

3. Tuyên truyền các hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ cấp nước.

4. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, trật tự an toàn cơ quan.

5. Phòng cháy chữa cháy, công tác quốc phòng quân sự địa phương trong toàn Công ty.

Tổng số CBCNV: 47 người

 

Nhiệm vụ

1. Công tác bảo vệ

- Xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ địa bàn, bảo đảm an toàn tài sản trong toàn Công ty.

- Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, chất độc. Trang bị phương tiện chữa cháy.

- Triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch về công tác bảo vệ của cấp trên và Công an thành phố.

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng chỉnh sửa phương án, kế hoạch bảo vệ địa bàn phù hợp với từng giai đoạn.

2. Công tác quốc phòng quân sự

- Thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân sự, Pháp lệnh về dự bị động viên, Pháp lệnh về Dân quân tự vệ.

- Quản lý số sĩ quan, quân nhân dự bị và Đại đội tự vệ Công ty.

- Tổ chức thực hiện các kế hoạch huấn luyện, đào tạo hội thi, hội thao quân sự theo yêu cầu của cơ quan Quân sự cấp trên.

3. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, tuyên truyền

- Tổ chức thanh kiểm tra hoạt động của các đơn vị trong Công ty về việc thực hiện các quy định, quy chế của Công ty đã ban hành.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo và xử lý (khi được Tổng giám đốc Công ty giao) các thông tin trên báo đài hoặc các nguồn thông tin khác về hoạt động của Công ty.

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo và các đơn vị của Công ty trong việc tiếp xúc, làm việc với các phương tiện thông tin đại chúng.