Chủ nhật, 24-02-2019  

Trang chủ » Văn bản pháp quy » Đầu tư - Xây dựng » Đầu tư – Xây dựng: Danh mục

Đầu tư – Xây dựng: Danh mục

Văn bảnTrích yếu Cấp ban hành Ngày/trạng thái Tải về
Luật 30/2009/QH12
Luật quy hoạch đô thị Quốc hội Ngày ban hành: 29/6/2009
Có hiệu lực: 01/1/2010
Luật 38/2009/QH12
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản Quốc hội Ngày ban hành: 19/6/2009
Có hiệu lực: 01/08/2009
Luật 59/2005/QH11
Luật Đầu tư Quốc hội Ngày ban hành: 29/11/2005
Có hiệu lực: 01/4/2006
Luật 61/2005/QH11
Luật Đấu thầu Quốc hội Ngày ban hành: 29/11/2005
Có hiệu lực: : 01/4/2006
Luật 16/2003/QH11
Luật Xây dựng Quốc hội Ngày ban hành: 26/11/2003
Có hiệu lực: 01/7/2004
Quyết định 03/2012/QĐ-KTNN
Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình Kiểm toán Nhà nước Ngày ban hành: 4/4/2012
Có hiệu lực: 19/5/2012
Nghị định 15/2013/NĐ-CP
Về quản lý chất lượng công trình xây dựng (thay thế cho Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004) Chính phủ Ngày ban hành: 6/2/2013
Có hiệu lực: 15/4/2013
NĐ 15/2013/NĐ-CP
Về quản lý chất lượng công trình xây dựng Chính phủ Ngày ban hành: 6/2/2013
Có hiệu lực: 1/9/2013
Nghị định 11/2013/NĐ-CP
Về quản lý đầu tư phát triển đô thị Chính phủ Ngày ban hành: 14/1/2013
Có hiệu lực: 01/3/2013
Nghị định 72/2012/NĐ-CP
Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật Chính phủ Ngày ban hành: 24/9/2012
Có hiệu lực: 10/11/2012
Nghị định 68/2012/NĐ-CP
Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng Chính phủ Ngày ban hành: 12/9/2012
Có hiệu lực: 01/11/2012
Nghị định 64/2012/NĐ-CP
Về cấp giấy phép xây dựng Chính phủ Ngày ban hành: 4/9/2012
Có hiệu lực: 20/10/2012
Nghị định 11/2012/NĐ-CP
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm Chính phủ Ngày ban hành: 22/2/2012
Có hiệu lực: 10/4/2012
Nghị định 75/2011/NĐ-CP
Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước Chính phủ Ngày ban hành: 30/8/2011
Có hiệu lực: 20/10/2011
Nghị định 24/2011/NĐ-CP
Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao Chính phủ Ngày ban hành: 5/4/2011
Có hiệu lực: 20/05/2011
Nghị định 114/2010/NĐ-CP
Về bảo trì công trình xây dựng Chính phủ Ngày ban hành: 6/12/2010
Có hiệu lực: 20/01/2011
Nghị định 83/2010/NĐ-CP
Về đăng ký giao dịch bảo đảm Chính phủ Ngày ban hành: 23/7/2010
Có hiệu lực: 09/09/2010
Nghị định 78/2010/NĐ-CP
Về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ Chính phủ Ngày ban hành: 14/7/2010
Có hiệu lực: 30/08/2010
Nghị định 48/2010/NĐ-CP
Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng Chính phủ Ngày ban hành: 7/5/2010
Có hiệu lực: 01/7/2010
Nghị định 113/2009/NĐ-CP
Về giám sát và đánh giá đầu tư Chính phủ Ngày ban hành: 15/12/2009
Có hiệu lực: 01/02/2010
Nghị định 83/2009/NĐ-CP
Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý đầu tư xây dựng công trình Chính phủ Ngày ban hành: 15/10/2009
Có hiệu lực: 01/12/2009
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP
Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong theo Luật xây dựng Chính phủ Ngày ban hành: 15/10/2009
Có hiệu lực: 1/12/2009
Nghị định 12/2009/NĐ-CP
Về quản lý đầu tư xây dựng công trình Chính phủ Ngày ban hành: 10/2/2009
Có hiệu lực: 01/4/2009
Nghị định 49/2008/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng Chính phủ Ngày ban hành: 18/4/2008
Có hiệu lực: 19/4/2009
Nghị định 209/2004/NĐ-CP
Về quản lý chất lượng công trình xây dựng Chính phủ Ngày ban hành: 16/12/2004
Hết hiệu lực: 15/4/2013
Quyết định 499/QĐ-TTg
Phê duyệt Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Thủ tướng chính phủ Ngày ban hành: 21/3/2013
Có hiệu lực: 21/3/2013
Quyết định 1259/QĐ- TTg
Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Thủ tướng chính phủ Ngày ban hành: 26/7/2011
Có hiệu lực: 26/7/2011
Quyết định 1081/QĐ-TTg
Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2050. Thủ tướng chính phủ Ngày ban hành: 6/7/2011
Có hiệu lực: 6/7/2011
Quyết định 71/2010/QĐ-TTg
Về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình tác đối tác công - tư Thủ tướng chính phủ Ngày ban hành: 9/10/2010
Có hiệu lực: 15/01/2011
Quyết định 1929/2009/QĐ-TTg
Quy hoạch định hướng phát triển cấp nước đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 Thủ tướng chính phủ Ngày ban hành: 20/10/2009
Có hiệu lực: 20/11/2009
Thông tư 10/2013/TT-BXD
Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 25/7/2013
Có hiệu lực: 9/9/2013
CV 46/BXD/KTXD
Định mức dự toán công tác quản lý và vận hành mạng cấp nước TP Hà Nội Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 10/1/2013
Có hiệu lực: 10/1/2013
Thông tư 05/2012/TT-BXD
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 10/10/2012
Có hiệu lực: 25/11/2012
Thông tư 02/2012/TT-BXD
Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 12/6/2012
Có hiệu lực: 01/8/2012
Thông tư 08/2011/TT-BXD
Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 28/6/2011
Có hiệu lực: 15/8/2011
Thông tư 09/2011/TT-BXD
Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 28/6/2011
Có hiệu lực: 15/8/2011
Thông tư 05/2011/TT-BXD
Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 9/6/2011
Có hiệu lực: 15/7/2011
Thông tư 04/2011/TT-BXD
Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 5/5/2011
Có hiệu lực: 01/6/2011
Thông tư 03/2011/TT-BXD
Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 6/4/2011
Có hiệu lực: 01/6/2011
Thông tư 02/2011/TT-BXD
Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 22/2/2011
Có hiệu lực: 15/4/2011
Thông tư 19/2010/TT-BXD
Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 21/10/2010
Có hiệu lực: 10/12/2010
Thông tư 21/2010/TT-BXD
Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 16/10/2010
Có hiệu lực: 31/12/2010
Thông tư 18/2010/TT-BXD
Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 15/10/2010
Có hiệu lực: 15/12/2010
Thông tư 04/2010/TT-BXD
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 26/5/2010
Có hiệu lực: 15/7/2010
Thông tư 06/2010/TT-BXD
Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 26/5/2010
Có hiệu lực: 15/7/2010
Thông tư 34/2009/TT-BXD
Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 30/9/2009
Có hiệu lực: 14/11/2009
Thông tư 33 /2009/TT-BXD
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 30/9/2009
Có hiệu lực: 30/3/2010
Quyết định số 957/2009/QĐ-BXD
Ban hành định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 29/9/2009
Có hiệu lực: 29/9/2009
Thông tư 27/2009/TT-BXD
Thông tư 27/2009/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 31/7/2009
Có hiệu lực: 15/9/2009
Thông tư 03/2009/TT-BXD
Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 26/3/2009
Có hiệu lực: 11/5/2009
Quyết định 16/2008/QĐ-BXD
Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 31/12/2008
Có hiệu lực: 08/02/2009
Thông tư 162/2012/TT-BTC
Quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước Bộ Tài chính Ngày ban hành: 3/10/2012
Có hiệu lực: 01/01/2013
Thông tư 104/2012/TT-BTC
Về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư Bộ Tài chính Ngày ban hành: 25/6/2012
Có hiệu lực: 25/6/2012
Thông tư 166/2011/TT-BTC
Bộ Tài chính Ngày ban hành: 17/11/2011
Có hiệu lực: 15/01/2012
Thông tư 50/2011/TT-BTC
Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Tài chính Ngày ban hành: 21/4/2011
Có hiệu lực: 05/6/2011
Thông tư 09/2011/TT-BKHĐT
Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn Bộ KHĐT Ngày ban hành: 7/9/2011
Có hiệu lực: 01/11/2011
Thông tư 01/2011/TT-BKH
Quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu Bộ KHĐT Ngày ban hành: 4/1/2011
Có hiệu lực: 01/3/2011
Thông tư 23/2010/TT-BKH
Quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư Bộ KHĐT Ngày ban hành: 30/12/2010
Có hiệu lực: 26/01/2011
Thông tư 22/2010/TT-BKH
Quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư Bộ KHĐT Ngày ban hành: 2/12/2010
Có hiệu lực: 16/01/2011
Thông tư liên tịch 20/2010/TTLT-BKH-BTC
Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên báo đấu thầu Bộ KHĐT Ngày ban hành: 21/9/2010
Có hiệu lực: 05/11/2010
Thông tư 15/2010/TT-BKH
Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Bộ KHĐT Ngày ban hành: 29/6/2010
Có hiệu lực: 01/9/2012
Thông tư 13/2010/TT-BKH
Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư Bộ KHĐT Ngày ban hành: 2/6/2010
Có hiệu lực: 17/7/2010
Thông tư 11/2010/TT-BKH
Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh Bộ KHĐT Ngày ban hành: 27/5/2010
Có hiệu lực: 01/8/2010
Thông tư 08/2010/TT-BKH
Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu Bộ KHĐT Ngày ban hành: 21/4/2010
Có hiệu lực: 15/6/2010
Thông tư 09/2010/TT-BKH
Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp Bộ KHĐT Ngày ban hành: 21/4/2010
Có hiệu lực: 15/6/2010
Thông tư 06/2010/TT-BKH
Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn Bộ KHĐT Ngày ban hành: 9/3/2010
Có hiệu lực: 01/5/2010
Thông tư 05/2010/TT-BKH
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa Bộ KHĐT Ngày ban hành: 10/2/2010
Có hiệu lực: 01/4/2010
Thông tư 04/2010/TT-BKH
Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp Bộ KHĐT Ngày ban hành: 1/2/2010
Có hiệu lực: 25/3/2010
Thông tư 03/2010/TT-BKH
Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp Bộ KHĐT Ngày ban hành: 27/1/2010
Có hiệu lực: 15/3/2010
Thông tư 02/2010/TT-BKH
Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ Bộ KHĐT Ngày ban hành: 19/1/2010
Có hiệu lực: 15/3/2010
Thông tư 01/2010/TT-BKH
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp Bộ KHĐT Ngày ban hành: 6/1/2010
Có hiệu lực: 01/3/2010
Thông tư 02/2009/TT-BKH
Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu Bộ KHĐT Ngày ban hành: 17/2/2009
Có hiệu lực: 02/4/2009
Thông tư 05/2009/TT-BYT
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt” Bộ Y tế Ngày ban hành: 17/6/2009
Có hiệu lực: 1/12/2009
Thông tư 05/2009/TT - BYT
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt” Bộ Y tế Ngày ban hành: 17/6/2009
Có hiệu lực: 1/12/2009
Thông tư liên tịch 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN
Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn Liên bộ Ngày ban hành: 19/5/2009
Có hiệu lực: 08/7/2009
QĐ 69/2013/QĐ- UBND
Quyết định ban hành quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn TP Hà Nội. UBND TP Ngày ban hành: 30/12/2013
Có hiệu lực: 10/1/2013
Quyết định 39/2013/QĐ-UBND
V/v Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Ngày ban hành: 19/9/2013
Có hiệu lực: 1/10/2013
Quyết định 38/2013/QĐ-UBND
V/v Ban hành giá bán nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Ngày ban hành: 19/9/2013
Có hiệu lực: 1/10/2013
Quyết định 09/2012/QĐ-UBND
Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (thay thế cho Quyết định 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 về Quy định một số nội dung quản lý đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn TP Hà Nội) UBND TP Ngày ban hành: 21/5/2012
Có hiệu lực: 31/5/2012
Quyết định 08/2012/QĐ-UBND
V/v ban hành Quy chế quản lý, điều hành ngân sách các cấp,chính quyền thuộc thành phố Hà Nội UBND TP Ngày ban hành: 8/5/2012
Có hiệu lực: 18/5/2012
Kế hoạch 29/KH-UBND
V/v phát triển hạ tầng cấp nước đô thị và các vùng lân cận thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 UBND TP Ngày ban hành: 9/3/2012
Có hiệu lực: 9/3/2012
Quyết định 35/2011/QĐ-UBND
Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Ngày ban hành: 5/12/2011
Có hiệu lực: 15/12/2011
Quyết định 5481/QĐ-UBND
Về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – Phần xây dựng UBND TP Ngày ban hành: 24/11/2011
Có hiệu lực: 24/11/2011
Quyết định 5477/QĐ-UBND
v/v công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội UBND TP Ngày ban hành: 24/11/2011
Có hiệu lực: 24/11/2011
Quyết định 5480/QĐ-UBND
Về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – Phần Sửa chữa UBND TP Ngày ban hành: 24/11/2011
Có hiệu lực: 24/11/2011
Quyết định 5479/QĐ-UBND
Về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – Phần lắp đặt UBND TP Ngày ban hành: 24/10/2011
Có hiệu lực: 24/11/2011
Quyết định 5478/QĐ-UBND
Về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – Phần khảo sát xây dựng UBND TP Ngày ban hành: 24/10/2011
Có hiệu lực: 24/11/2011
Quyết định 32/2011/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy định về sử dụng Bản đồ hiện trạng phục vụ giới thiệu hướng tuyến và xác định vị trí đối với các công trình điện trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Ngày ban hành: 18/10/2011
Có hiệu lực: 28/10/2011
Quyết định 4602/QĐ-UBND
Về việc công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công cho các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước do UBND Thành phố quản lý UBND TP Ngày ban hành: 5/10/2011
Có hiệu lực: 01/01/2011
Quyết định 4524/QĐ-UBND
V/v phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 UBND TP Ngày ban hành: 29/9/2011
Có hiệu lực: 29/9/2011
Quyết định 27/QĐ-UB
Về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn TP Hà Nội UBND TP Ngày ban hành: 30/8/2011
Có hiệu lực: 10/9/2011
Quyết định 21/2011/QĐ-UB
Sửa đổi Điều 11 của Quyết định về Quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội UBND TP Ngày ban hành: 7/7/2011
Có hiệu lực: 17/7/2011
Quyết định 20/2011/QĐ-UBND
Về việc ban hành quy chế bàn giao, tiếp nhận quản lý công trình nhà ở, căn hộ và các hạng mục công trình xây dựng phụ trợ thuộc các khu chung cư phục vụ công tác tái định cư trên địa bàn thành phố UBND TP Ngày ban hành: 5/7/2011
Có hiệu lực: 15/7/2011
Quyết định 37/QĐ-UB
Ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư sử dụng ngân sách của TP Hà Nội UBND TP Ngày ban hành: 20/8/2010
Hết hiệu lực: 31/5/2012