Chủ nhật, 24-02-2019  

Trang chủ » Văn bản pháp quy » Quản lý đất đai - Công sản » Quản lý đất đai – Công sản: Danh mục

Quản lý đất đai – Công sản: Danh mục

Văn bảnTrích yếu Cấp ban hành Ngày/trạng thái Tải về
Luật 48/2010/QH12
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Quốc hội Ngày ban hành: 17/6/2010
Có hiệu lực: 01/01/2012
Luật 30/2009/QH12
Luật quy hoạch đô thị Quốc hội Ngày ban hành: 29/6/2009
Có hiệu lực: 01/01/2010
Luật 34/2009/QH12
Sửa đổi bổ sung điều 126 của Luật nhà ở và điều 121 của Luật đất đai Quốc hội Ngày ban hành: 18/6/2009
Có hiệu lực: 01/7/2009
Luật 13/2003/QH11
Luật đất đai Quốc hội Ngày ban hành: 10/12/2003
Có hiệu lực: 01/7/2004
Nghị định 53/2011/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Chính phủ Ngày ban hành: 1/7/2011
Có hiệu lực: 01/01/2012
Nghị định 38/2011/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 Chính phủ Ngày ban hành: 26/5/2011
Có hiệu lực: 20/7/2011
Nghị định 120/2010/NĐ-CP
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất Chính phủ Ngày ban hành: 30/12/2010
Có hiệu lực: 01/3/2010
Nghị định 121/2010/NĐ-CP
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Chính phủ Ngày ban hành: 30/12/2010
Có hiệu lực: 01/03/2010
Nghị định 69/2009/NĐ-CP
Quy định bổ sung v/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồ đất và giải quyết khiếu nại về đất đai Chính phủ Ngày ban hành: 13/8/2009
Có hiệu lực: 01/10/2009
Nghị định 123/2007/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 188/2004/ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất Chính phủ Ngày ban hành: 27/7/2007
Có hiệu lực: 27/8/2007
Nghị định 84/2007/NĐ-CP
Quy định bổ sung v/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồ đất và giải quyết khiếu nại về đất đai Chính phủ Ngày ban hành: 25/5/2007
Có hiệu lực: 10/6/2007
Nghị định 142/2005/NĐ-CP
Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Chính phủ Ngày ban hành: 14/10/2005
Có hiệu lực: 10/12/2005
Nghị định 198/2004/NĐ-CP
Về thu tiền sử dụng đất Chính phủ Ngày ban hành: 7/12/2004
Có hiệu lực: 10/01/2005
Nghị định 197/2004/NĐ-CP
Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Chính phủ Ngày ban hành: 3/12/2004
Có hiệu lực: 23/12/2004
Nghị định 188/2004/NĐ-CP
Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất Chính phủ Ngày ban hành: 16/1/2004
Có hiệu lực: 01/12/2004
Nghị định 181/2003/NĐ-CP
Về thi hành Luật đất đai Chính phủ Ngày ban hành: 29/10/2003
Có hiệu lực: 13/11/2003
Quyết định số 2093/QĐ-TTg
Về giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế Thủ tướng chính phủ Ngày ban hành: 23/11/2011
Có hiệu lực: 23/11/2011
Quyết định số 140/2008/QĐ-TTG
Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước Thủ tướng chính phủ Ngày ban hành: 21/10/2008
Có hiệu lực: 16/11/2008
Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg
Về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước Thủ tướng chính phủ Ngày ban hành: 19/1/2007
Có hiệu lực: 16/02/2007
Thông tư 153/2011/TT-BTC
Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Bộ Tài chính Ngày ban hành: 11/11/2011
Có hiệu lực: 01/01/2012
Thông tư 93/2011/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 198/2005/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của chính phủ về thu tiền sử dụng đất Bộ Tài chính Ngày ban hành: 29/6/2011
Có hiệu lực: 15/8/2011
Thông tư 94/2011/TT-BTC
sửa đổi, bổ sung thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Bộ Tài chính Ngày ban hành: 29/6/2011
Có hiệu lực: 15/8/2011
Thông tư 39/2011/TT-BTC
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 1/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước Bộ Tài chính Ngày ban hành: 21/3/2011
Có hiệu lực: 10/5/2011
Thông tư 106/2010/TT-BTC
Hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài chính Ngày ban hành: 26/7/2010
Có hiệu lực: 09/9/2010
Thông tư 141/2007/TT-BTC
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 120/2005/TT-BTC ngày 14/11/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Bộ Tài chính Ngày ban hành: 30/11/2007
Có hiệu lực: 27/12/2007
Thông tư 120/2005/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Bộ Tài chính Ngày ban hành: 30/12/2005
Có hiệu lực: 15/02/2006
Thông tư 117/2004/TT-BTC
Về việc hướng dẫn thực hiện nghị định 198/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất Bộ Tài chính Ngày ban hành: 7/12/2004
Có hiệu lực: 10/01/2005
Thông tư 16/2011/TT-BTNMT
Quy định sửa đổi nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ TNMT Ngày ban hành: 20/5/2011
Có hiệu lực: 05/7/2011
Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT
Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Liên bộ Ngày ban hành: 11/11/2011
Có hiệu lực: 01/01/2012
Quyết định 10/2012/QĐ-UBND
V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất đối với các tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Ngày ban hành: 21/5/2012
Có hiệu lực: 31/5/2012
Quyết định 1611/QĐ-UBND
V/v công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Ngày ban hành: 20/4/2012
Có hiệu lực: 20/4/2012
Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội UBND TP Ngày ban hành: 26/12/2011
Có hiệu lực: 05/01/2012
Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND
Về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội UBND TP Ngày ban hành: 26/1/2011
Có hiệu lực: 26/01/2011
Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND
Ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và thu hồi đất, giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Ngày ban hành: 18/1/2010
Có hiệu lực: 28/01/2010
Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND
Quy định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội UBND TP Ngày ban hành: 29/9/2009
Có hiệu lực: 01/10/2009