Chủ nhật, 24-02-2019  

Trang chủ » Văn bản pháp quy » Tài chính kế toán » Tài chính kế toán: Danh mục

Tài chính kế toán: Danh mục

Văn bảnTrích yếu Cấp ban hành Ngày/trạng thái Tải về
Luật 45/2009/QH12
Luật thuế tài nguyên Quốc hội Ngày ban hành: 20/11/2009
Có hiệu lực: 01/7/2010
Luật 14/2008/QH12
Thuế thu nhập doanh nghiệp Quốc hội Ngày ban hành: 2/6/2008
Có hiệu lực: 01/01/2009
Luật 13/2008/QH12
Thuế giá trị gia tăng Quốc hội Ngày ban hành: 2/6/2008
Có hiệu lực: 01/01/2009
Luật 04/2007/QH12
Thuế thu nhập cá nhân Quốc hội Ngày ban hành: 21/10/2007
Có hiệu lực: 01/01/2009
Quyết định 04/2012/QĐ-KTNN
Quy trình kiểm toán doanh nghiệp tổng kiểm toán nhà nước Kiểm toán Nhà nước Ngày ban hành: 6/4/2012
Có hiệu lực: 21/5/2012
Nghị định 25/2013/NĐ-CP
Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (thay thế cho Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003, Nghị định 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 và Nghị định 26/2010/NĐ-CP ngày 22/3/2010 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải) Chính phủ Ngày ban hành: 29/3/2013
Có hiệu lực: 01/7/2013
Nghị định 121/2011/NĐ-CP
V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điêu của Luật Thuế giá trị gia tăng Chính phủ Ngày ban hành: 27/12/2011
Có hiệu lực: 01/3/2012
Nghị định 122/2011/NĐ-CP
V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Chính phủ Ngày ban hành: 27/12/2011
Có hiệu lực: 01/3/2012
Nghị định 84/2011/NĐ-CP
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá Chính phủ Ngày ban hành: 20/9/2011
Có hiệu lực: 15/11/2011
Nghị định 75/2011/NĐ-CP
Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước Chính phủ Ngày ban hành: 30/8/2011
Có hiệu lực: 20/10/2011
Nghị định 67/2011/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường Chính phủ Ngày ban hành: 8/8/2011
Có hiệu lực: 01/01/2012
Nghị định 50/2010/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên Chính phủ Ngày ban hành: 14/5/2010
Có hiệu lực: 01/7/2010
Nghị định 124/2008/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Chính phủ Ngày ban hành: 10/12/2008
Có hiệu lực: 01/01/2009
Nghị định 123/2008/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điêu của Luật Thuế giá trị gia tăng Chính phủ Ngày ban hành: 8/12/2008
Có hiệu lực: 01/01/2009
Nghị định 39/2011/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán Chính phủ Ngày ban hành: 26/5/1901
Có hiệu lực: 01/8/2011
Quyết định 24/2011/QĐ-TTg
Về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường Thủ tướng chính phủ Ngày ban hành: 15/4/2011
Có hiệu lực: 01/6/2011
Thông tư 159/2012/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường Bộ Tài chính Ngày ban hành: 28/9/2012
Có hiệu lực: 15/11/2012
Thông tư 123/2012/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Bộ Tài chính Ngày ban hành: 27/7/2012
Có hiệu lực: 10/9/2012
Thông tư 88/2012/TT-BTC
Về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt Bộ Tài chính Ngày ban hành: 28/5/2012
Có hiệu lực: 11/7/2012
Thông tư 35/2012/TT-BTC
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước Bộ Tài chính Ngày ban hành: 2/3/2012
Có hiệu lực: 20/4/2012
Thông tư 201/2011/TT-BTC
V/v quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư Bộ Tài chính Ngày ban hành: 30/12/2011
Có hiệu lực: 15/2/2012
Quyết định 2331/QĐ-BTC
về Hệ thống chỉ tiêu và Chế độ báo cáo thống kê tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính Ngày ban hành: 4/10/2011
Có hiệu lực: 04/10/2011
Thông tư 71/2011/TT-BTC
Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo nghị định 42/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật thi đua, khen thưởng Bộ Tài chính Ngày ban hành: 24/5/2011
Có hiệu lực: 08/7/2011
Thông tư 28/2011/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ Bộ Tài chính Ngày ban hành: 28/2/2011
Có hiệu lực: 14/4/2011
Thông tư 19/2011/TT-BTC
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước Bộ Tài chính Ngày ban hành: 14/2/2011
Có hiệu lực: 01/4/2011
Thông tư 18/2011/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Bộ Tài chính Ngày ban hành: 10/2/2011
Có hiệu lực: 27/3/2011
Thông tư 10/2011/TT-BTC
Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước Bộ Tài chính Ngày ban hành: 26/1/2011
Có hiệu lực: 01/4/2011
Thông tư 210/2010/TT-BTC
Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm Bộ Tài chính Ngày ban hành: 20/12/2010
Có hiệu lực: 3/2/2010
Thông tư 189/2010/TT-BTC
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ internet của Việt Nam Bộ Tài chính Ngày ban hành: 24/10/2010
Có hiệu lực: 10/01/2011
Thông tư 154/2010/TT-BTC
Về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ Bộ Tài chính Ngày ban hành: 1/10/2010
Có hiệu lực: 15/11/2010
Thông tư 153/2010/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Bộ Tài chính Ngày ban hành: 28/9/2010
Có hiệu lực: 01/01/2011
Thông tư 138/2010/TT-BTC
Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Bộ Tài chính Ngày ban hành: 17/9/2010
Có hiệu lực: 05/11/2010
Thông tư 117/2010/TT-BTC
Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Bộ Tài chính Ngày ban hành: 5/8/2010
Có hiệu lực: 01/7/2010
Thông tư 106/2010/TT-BTC
Hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài chính Ngày ban hành: 26/7/2010
Có hiệu lực: 01/9/2010
Thông tư 105/2010/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật thuế tài nguyên Bộ Tài chính Ngày ban hành: 23/7/2010
Có hiệu lực: 01/7/2010
Thông tư 87/2010/TT-BTC
Quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc Bộ Tài chính Ngày ban hành: 15/6/2010
Có hiệu lực: 01/8/2010
Thông tư 79/2010/TT-BTC
Thông tư 79/2010/TT-BTC ngày 24/5/2010 hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bộ Tài chính Ngày ban hành: 24/5/2010
Có hiệu lực: 05/5/2010
Thông tư 203/2009/TT-BTC
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Bộ Tài chính Ngày ban hành: 20/10/2009
Có hiệu lực: 01/01/2010
Thông tư 100/2009/TT-BTC
Về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt Bộ Tài chính Ngày ban hành: 20/5/2009
Có hiệu lực: 05/7/2009
Thông tư liên tịch 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT
Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn Liên bộ Ngày ban hành: 15/5/2012
Có hiệu lực: 29/6/2012
Thông tư liên tịch 107/2010/TTLT-BTC-BTNMT
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 và Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06/9/2007 hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Liên bộ Ngày ban hành: 26/7/2010
Có hiệu lực: 01/6/2010
Thông tư liên tịch 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN
Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn Liên bộ Ngày ban hành: 19/5/2009
Có hiệu lực: 18/7/2009
Quyết định 28/2011/QĐ-UBND
Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội UBND TP Ngày ban hành: 7/9/2011
Có hiệu lực: 17/9/2011